Finantsinspektsiooni lähenemine ühtse elektroonilise aruandevormingu (ESEF) nõudega seonduvalt 2021. aastal

Jõustumise aeg

Euroopa Komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2019/815 (edaspidi: ESEF määrus) kohaldatakse majandusaasta aruannete suhtes, mis sisaldavad 1. jaanuaril 2020 või pärast seda algavate majandusaastate finantsaruandeid.

Teadaolevalt on Euroopa Parlament ja Nõukogu leppinud 11.12.2020 kokku läbipaistvusdirektiivi muudatuses, mis võimaldaks liikmesriikidel otsustada, kas lubada ESEF määruse kohaldamist lükata edasi ühe aasta võrra selliselt, et emitentidel, kes soovivad ESEF määrust kohaldada ESEF määruses sätestatult, oleks võimalik seda teha. Samas ei ole läbipaistvusdirektiivi muudatus veel jõustunud ning meile teadaolevalt ei ole Eesti veel väljendanud Euroopa Komisjonile oma ametlikku seisukohta seoses ESEF nõuete rakendamise edasilükkamisega ühe aasta võrra.

Rahandusministeerium edastas ESEF määruse kohaldamisest puudutatud isikutele 20.01.2021 kirja, milles väljendas enda kavatsust teha seaduse muudatusettepanek, mille kohaselt rakenduks ESEF aruandluskohustus aruandeperioodidele, mis algavad 01.01.2021 või hiljem. Samuti märkis Rahandusministeerium, et 2020. aasta majandusaasta aruannete ESEF formaadis esitamine oleks vabatahtlik.

Arvestades tekkinud olukorda ning asjaolu, et emitendid on juba koostamas oma 2020 majandusaasta aruandeid, teavitame, et me käesoleval aastal ei ole võtnud prioriteediks ESEF määruses sätestatud nõuete täitmise kontrollimist ning lahendame võimalikud kitsaskohad heas jooksvas dialoogis emitentidega. Kaalume uuesti järelevalveliste meetmete rakendamise küsimust juhul, kui otsustatakse, et Eesti ei rakenda ESEF määruse nõuete edasilükkamist.

Lisaks selgitame, et Finantsinspektsioon on 08.01.2021 kirjaga nr 5-8/7192-2 Rahandusministeeriumile edastatud kaalutlused, millest tulenevalt ei ole Finantsinspektsioonil põhjust olla vastu ESEF-i nõuete rakendamise ühe aasta võrra edasi lükkamisele.

Viimaks juhime samuti tähelepanu, et 26.11.2020 jõustus Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1989, 6. november 2020, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/815 seoses ühtse elektroonilise aruandlusvormingu jaoks regulatiivsetes tehnilistes standardites sätestatud taksonoomia ajakohastamisega 2020. aastal. Tegemist on tehnilise muudatusega, mille eesmärk on võimaldada emitentidel kasutada uusimat IFRS taksonoomiat. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on oma kodulehel https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format avaldanud ESMA ESEF 2020 taksonoomia (ingl ESMA ESEF taxonomy 2020) failid ja vastava ESEF-i kinnituskomplekt (ingl ESEF Confirmation Suite).

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.41 MB)