Investeerimisühingute usaldatavusnõuete määruse (EL) 2019/2033 ja direktiivi (EL) 2019/2034 paranduste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 2. detsembril 2020 järgmiste investeerimisühingute usaldatavusnõuete regulatsioonide parandused:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2033 (mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014) parandus1;

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/2034 (mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL) parandused2.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas oleme teavitanud juba varasemalt Finantsinspektsiooni 17. detsembri 2019 kirjaga nr 4.11-3.2/65033.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2033R(05)&from=ET

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2034R(02)&from=ET

https://www.fi.ee/sites/default/files/2019-12/Kiri%2017.12.2019%20nr%204.11-3.2%206503.pdf

 

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.36 MB)