Konsultatsiooni algatamine seoses kolmepoolseid tagasiostulepinguid käsitlevate suunistega

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 22. juulil 2020 konsultatsiooni suuniste üle, millega täpsustakse asendusmeetodi tingimused kolmepoolsete repolepingute käsitlemist riskide kontsentreerumise arvestamise kontekstis.

Suunistes käsitletakse kolme tingimust, mida krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad täitma, kui nad otsustavad kasutada alternatiivset käsitlust seoses kolmepoolsete repolepingutega, mida vahendab kolmepoolne agent.

Alternatiivse käsitluse kohaselt saavad krediidiasutused ja investeerimisühingud asendada krediidiasutuse või investeerimisühingu koguriskipositsiooni seoses tagatise andjaga, mis tuleneb kolmepoolse agendi vahendatud kolmepoolsetest repolepingutest, täies mahus piirmäärade kogusummaga, mida kolmepoolne agent peab kohaldama tagatise andja emiteeritud väärtpaberite suhtes.

Sellise asendamise läbiviimiseks peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kontrollima, et kolmepoolsel agendil oleks asjakohased tagatised, et hoida ära määratud piirmäärade rikkumist. Lisaks ei tohi piirmäärade kogusumma, mida kolmepoolne agent peab kohaldama tagatise andja emiteeritud väärtpaberite suhtes ja krediidiasutuse või investeerimisühingu muude tagatise andjaga seotud riskipostisioonide summa, ületa kapitalinõuete määruse (CRR) artili 395 lõikes 1 sätestatud piirmäära.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel 1. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 22. oktoobrini 2020. Lisaks juhime tähelepanu, et 8. oktoobril 2020 toimub avalik arutelu,millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

1 https://eba.europa.eu/eba-consults-guidelines-specifying-conditions-substitution-approach-context-%E2%80%9Ctri-party-transactions%E2%80%9D

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)