Lõpliku rakenduslike tehniliste standardite eelnõu avalikustamine investeerimisühingute järelevalvealase aruandluse ja avalikustamise kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 5. märtsil 2021 lõpliku rakenduslike tehniliste standardite (ITS) eelnõu1 investeerimisühingute järelevalvealase aruandluse ja avalikustamise kohta, mis on välja töötatud vastavalt investeerimisühingute määruse (IFR) (EL) 2019/2033 artikli 54 lõikele 3 ja artikli 49 lõikele 2.

Rakenduslike tehniliste standardite paketis sätestatakse uue aruandlusraamistiku peamised aspektid seoses omavahendite arvutamisega, miinimumkapitali tasemega, kontsentratsiooniriskiga, likviidsusnõuetega ning väikeste ja mitteseotud investeerimisühingute tegevustasemega.

Investeerimisühingute usaldatavusnõuete pakett koosneb investeerimisühingute direktiivist (IFD) (EL) 2019/2034 ja investeerimisühingute määrusest (IFR) (EL) 2019/2033, mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas 5. detsembril 2019 (Finantsinspektsiooni 17. detsembri 2019 kiri nr 4.11-3.2/65032) ja millega luuakse uus usaldatavusnõuete raamistik finantsinstrumentide turgude direktiivi (MIFID) alusel tegevusloa saanud investeerimisühingutele.

Käesolevaid avalikustamisnõudeid kohaldatakse alates 26. juunist 2021 ning esimesed aruanded esitatakse september 2021 (kvartaliaruanded) ja detsember 2021 (aasta tervikuna) aruandeperioodide kohta. Ühtlasi töötab EBA välja ka andmepunkti mudeli (DPM), XBRL-i taksonoomia ja valideerimisreeglid. Lõplik eelnõu esitatakse Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-issues-new-supervisory-reporting-and-disclosures-framework-investment-firms

2 https://www.fi.ee/sites/default/files/2019-12/Kiri%2017.12.2019%20nr%204.11-3.2%206503.pdf

 

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)