Lõplikud tehniliste standardite eelnõud investeerimisühingute järelevalvealase koostöö parandamiseks pädevate asutuste vahel

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 5. juulil 2021 järgmised tehniliste standardite lõplikud eelnõud1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 täiendamiseks:

  • regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) lõplik eelnõu, mis puudutab järelevalvekolleegiumide ülesandeid investeerimisühingute üle vastavalt direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 48 lõikele 8;
  • regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) ja rakenduslike tehniliste standardite (ITS) lõplik eelnõu, mis täpsustab nõudeid päritoluliikmesriigi pädevate asutuste informatsiooni vahetamise kohta vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutustega kooskõlas direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 13 lõigetega 7 ja 8.

Eelnõude osas algatatud konsultatsioonidest oleme varasemalt teavitanud Finantsinspektsiooni 9. märtsi 2021 kirjaga nr 4.11-3.2/14752.

Lõplikud eelnõud esitatakse Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-improve-supervisory-cooperation-investment-firms

https://www.fi.ee/sites/default/files/2021-03/Kiri%2009.03.2021%20nr%204.11-3.2%201475.pdf

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.35 MB)