Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste "Suunised teise makseteenuste direktiivi kohase piiratud võrgust väljajätmise kohta" (EBA/GL/2022/02) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina