Konsultatsiooni algatamine makseteenuste direktiivi (PSD2) kohaste olulistest intsidentidest teatamise suuniste muutmise kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 14. oktoobril 2020 konsultatsiooni makseteenuste direktiivi (PSD2) kohaste olulistest intsidentidest teatamise suuniste muutmise kohta. Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse (MERAS) § 636 lõike 1 kohaselt peavad makseteenuse pakkujad teavitama viivitamata Finantsinspektsiooni olulisest operatsiooni- või turvaintsidendist, mis on seotud nende pakutavate makseteenustega.

EBA on varasemalt välja andnud sellekohased suunised “Suunised olulistest intsidentidest direktiivi (EL) 2015/2366 kohaselt teatamise kohta” (EBA/GL/2017/10), mille Finantsinspektsioon on juhatuse 29.01.2018.a otsusega nr 1.1-7/26 kehtestanud Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina 1. EBA vaatab eelpool nimetatud suunised koostöös Euroopa Keskpangaga vähemalt iga kahe aasta tagant regulaarselt läbi ning vajadusel viib sisse muudatused.

Suuniste üheks muudatusettepanekuks on kehtestada uus intsidentide klassifitseerimise kriteerium "turvameetmete rikkumine", et võtta arvesse turvaintsidente, kui makseteenuse pakkuja turvameetmete rikkumine mõjutab makseteenustega seotud andmete, protsesside ja/või süsteemide kättesaadavust, terviklikkust, konfidentsiaalsust ja/või autentsust. Samuti plaanitakse teha ka muudatusi kriteeriumide "mõjutatud tehingud" ja "mõjutatud makseteenuse kasutajad" arvutamise künnistes. Lisaks on veel mõningad väiksemad muudatusettepanekud.

Suuniste muutmise eesmärk on optimeerida ja lihtsustada aruandlusprotsessi, võtta vastu täiendavaid asjakohaseid turvaintsidente, vähendada teatatud tegevusintsidentide arvu ning parandada saadud intsidendiaruannete sisukust, mis tooks kaasa makseteenuse pakkujatele aruandluskoormuse vähenemise.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel 2. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 14. detsembrini 2020.

https://www.fi.ee/et/juhendid/makseteenused/eba-suunised-olulistest-intsidentidest-direktiivi-el-20152366-kohaselt-teatamise-kohta

https://eba.europa.eu/calendar/consultation-paper-draft-revised-guidelines-major-incident-reporting-under-psd2

 

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)