Maksepettuste aruandluse määruse muudatused

Jõustumise aeg

Riigi Teatajas avaldati 30. juunil 2020 rahandusministri 30. augusti 2019. a määruse nr 41 „Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta” muudatused1 (edaspidi Määrus).

Määrusesse viidi sisse mõningased terminoloogia muudatused ning määruse lisad 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15 ja 16 kehtestati uues sõnastuses. Kuna varasemalt ei näinud määruse lisades toodud aruandevormid ette andmeväljasid tehingute aruandluseks olukorras, kus kliendi tugevat autentimist ei kohaldata muudel põhjustel kui komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/389 artiklites 11–18 sätestatud erand, lisati määruse lisadesse 4, 5 ja 7 uued andmeväljad „kaupleja algatatud tehingud“ ja „muud tehingud“.

Lisaks eeltoodule tehti määruse lisades mõned redaktsioonilised muudatused ning muudeti vastavalt ka aruannete skeeme ja kontrollseoseid.

Määruse muudatuste aluseks on Euroopa Pangandusjärelevalve 20. jaanuari 2020 suunised „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/05 pettusandmete esitamise kohta vastavalt teisele makseteenuste direktiivile (PSD2)“, mis on ühtlasi üle võetud Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina2 (Finantsinspektsiooni kiri 09.04.2020 nr 4.11-3.1/2129).

Määrus jõustus 30. juunil 2020 ning määruse muudatusi rakendatakse alates 01.07.2020 algatatud ja teostatud maksetehingutele.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.40 MB)