Asjaomaste nõuetekohaselt diversifitseeritud indeksite loetelu ajakohastamine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 30. jaanuaril 2020 Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/125, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 945/2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses asjaomaste nõuetekohaselt diversifitseeritud indeksitega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013.

Loetelu sisaldab neid aktsiaindekseid, mille puhul on võimalik kasutada määruse (EL) nr 575/2013 artikli 344 lõike 4 teises lauses sätestatud käsitlust, mille kohaselt ei ole vaja üksikaktsiana käsitletava aktsiaindeksifutuuri spetsiifilist riski arvesse võtta, kui asjaomane aktsiaindeks on börsil kaubeldav ning kajastab asjaomast nõuetekohaselt diversifitseeritud indeksit.

Tagamaks, et komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 945/2014 lisas loetletud aktsiaindeksid vastavad jätkuvalt tingimustele, mis lubavad jätta nende spetsiifilise riski arvesse võtmata, on asjaomaseid indekseid viimaste kättesaadavate ehk 2018. aasta andmete põhjal uuesti hinnatud.

Määrus jõustub 19. veebruaril 2020.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)