Avalikustamise ITSi lõplik eelnõu ja järelevalvelise aruandluse ITSi muudetud lõplik eelnõu

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avaldas 24. juunil 2020 rakenduslike tehniliste standardite (ITS) eelnõud1, mis käsitlevad krediidiasutuste ja investeerimisühingute andmete avalikustamise kohta käivat teavet ning järelevalvelise aruandluse ITSi muudetud lõplikku eelnõud, millega rakendatakse muudetud kapitalinõuete määruses (CRR2) ja usaldatavusnõuetest ajendatud katsekorras (the Prudential Backstop Regulation) tehtud muudatusi.

Avalikustamise ITS võtab kokku EBA senised juhised, mis on avaldatud avalikustamise kohta ja sätestab ühised vormid ja juhised, kuidas peaks toimuma kapitalinõuete määruse (CRR2) osa 8 jaotuse 2 ja 3 kohane avalikustamine.

Järelevalvelise aruandluse ITSi muudatused hõlmavad uusi aruandlusnõudeid vastaspoole krediidiriski ja stabiilse netorahastamise määra kohta, viivisnõuete minimaalse likviidsuskatte kohta ning muudatusi erinevates aruandlusvaldkondades, sealhulgas omavahendites, krediidiriskis, riskipositsioonides, finantsvõimenduse määras, FINREP ja G-SII näitajates. Juhime tähelepanu sellele, et käesolev järelevalvelise aruandluse ITS asendab peale vastu võtmist praeguse aruandluse ITSi 680/2014.

Muudatustega kaasneva tehnilise paketi versiooni 3.0 (DPM, valideerimisreeglid ja taksonoomia) avaldamist on eeldatavalt oodata suve lõpuks.

EBA esitab mõlemad eelnõud vastuvõtmiseks Euroopa Komisjonile ja need avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast jõustumist.

Muudatused hakkavad kehtima 30. juuni 2021 aruandeperioodist alates.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)