EBA küsimustik järelevalvelise aruandluse kulude vähendamise hindamise kohta

Jõustumise aeg

Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 artikli 430 lõikes 8 on sätestatud Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ülesanne hinnata järelevalvelise aruandluse standardiga (rakendusmäärus (EL) 680/2014) määratud aruandluskohustustega kaasnevat kulu ja kasu. Selle ülesande täitmiseks algatas EBA 22. juulil 2020 kõikidele Euroopa Majanduspiirkonna pankadele adresseeritud küsimustiku ja harjutuse, et koguda tõendeid aruandluskulude kohta ning arvamusi selle kohta, kuidas aruandluskulusid vähendada ja tõhustada järelevalvearuandlust.

Küsimustiku eesmärk on mõista aruandluskulusid, nende kulutegureid ja kasu ning teha kindlaks keerukad aruandlusvaldkonnad. Samuti vaadeldakse varem kehtestatud proportsionaalsuse meetmete tõhusust ja esimesi ideid selle kohta, kuidas muuta aruandlus tulevikus veelgi tõhusamaks ja proportsionaalsemaks.

Harjutus keskendub krediidiasutuste tegelike aruandluskulude mõistmisele seoses järelevalvearuandlusega, eelkõige seoses järelevalvelise aruandluse standardiga. Lisaks on hajutuse eesmärk hinnata teatavate konkreetsete aruandlusnõuete kulude ja tõhususe vähendamise mõju ning kas aruandluskulud olid soovitud kasu suhtes proportsionaalsed.

Küsimustik ja harjutust puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel 1. Vastuseid ootab EBA kuni oktoobrini 2020.

1 https://eba.europa.eu/eba-looking-ways-reduce-reporting-costs

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)