Euroopa Keskpanga määruse (EL) 2021/943 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 14. juunil 2021 Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2021/9431, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2021/24).

Euroopa Keskpanga määrusega (EL) 2021/943 viiakse Euroopa Keskpanga määrusesse (EL) 2015/534 sisse üksnes tehnilised muudatused. Uuendatakse viiteid seoses CRR2-ga ja viited vanale Euroopa Komisjoni (EL) rakendusmäärusele 680/2014 asendatakse viidetega uuele rakendusmäärusele 2021/451. Euroopa Keskpanga määruse muutmisega täpsustuvad ka Eesti Panga presidendi 05.02.2016.a määruse nr 3 „Nõuded järelevalvealase finantsteabe aruandluse esitamisele individuaalsel alusel“ kohaselt esitatava finantsteabe aruannete koostamise juhised.

Määrus jõustus 19. juunil 2021 ja seda kohaldatakse alates 28. juunist 2021.

http://publications.europa.eu/resource/cellar/e6ebc3af-ccf0-11eb-ac72-01aa75ed71a1.0007.01/DOC_1

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)