Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/2178 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 10. detsembril 2021 Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2020/852, täpsustades selliste ettevõtjate keskkonnasäästliku majandustegevuse kohta avalikustatava teabe sisu ja esitusviisi, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 2013/34/EL artiklit 19a või 29a, ja täpsustades kõnealuse avalikustamiskohustuse täitmise metoodikat1.

Määrus jõustub 30. detsembril 2021 ja selle täpsed kohaldamise tähtajad on sätestatud määruse artiklis 10.

Lisaks on Euroopa Komisjon avaldanud käesoleva määruse kohta koostatud korduma kippuvate küsimuste (KKK)2 dokumendi.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178&from=EN

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en.pdf

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)