Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/763 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 12. mail 2021 Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/7631, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL kohaldamiseks seoses omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude täitmise järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisega.

Määruse I jaotist kohaldatakse alates 28. juunist 2021. Määruse II jaotist kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 437a ja artikli 447 punkti h kohase teabe avalikustamise suhtes alates 1. juunist 2021 ning direktiivi 2014/59/EL artikli 45i lõike 3 kohase teabe avalikustamise suhtes alates direktiivi (EL) 2019/879 artikli 3 lõike 1 kolmandas lõigus sätestatud avalikustamisnõuete kohaldamise kuupäevast.

Määrus jõustub 1. juunil 2021.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0763&from=ET

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)