Euroopa Liidu Teatajas avaldatud komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/453

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 16. märtsil 2021 Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/4531, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamiseks seoses tururiskidega seotud aruandluse erinõuetega.

Lisaks alternatiivse standardmeetodi aruandlusvormile kehtestab määrus aruandevormi, milles esitatav teave kajastab kapitalinõuete määruse artiklis 94 (kauplemisportfelliga seotud tegevuse väikse mahu korral kohaldatav erand) osutatud arvutuse tulemust ning krediidiasutuse või investeerimisühingu tururiskile avatud bilansilise ja bilansivälise tegevuse kapitalinõuete määruse artikli 325a kohaselt arvutatud mahtu. Selle teabega määratakse kindlaks, kas kehtib kapitalinõuete määruse artiklis 430 osutatud kohustus esitada teave alternatiivse standardmeetodi või alternatiivse sisemudeli meetodi kohta.

Määrus jõustub 5. aprillil 2021 ja seda kohaldatakse alates 5. oktoobrist 2021. Esimene aruandluskuupäev on 30. september 2021.

Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/424 avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses tururiski alternatiivse standardmeetodiga) oleme varasemalt teavitanud Finantsinspektsiooni 16. märtsi 2021 kirjaga nr 4.11-3.1/16202.

 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0453&from=ET
2 https://www.fi.ee/sites/default/files/2021-03/Kiri%2016_1.pdf

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)