Euroopa Liidu Teatajas avaldatud määrus järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 7. mail 2020 Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2020/605, millega muudetakse
määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2020/22) 1.

Juhime Teie tähelepanu avaldatud määruse lisas I toodud tabelile 1, mis sisaldab järelevalvealase finantsteabe
lihtsustatud aruandluse paketti kuuluvate FINREP-i vormide uuendatud loetelu. Samad vormid kuuluvad Eesti
Panga presidendi 05.02.2016.a määruse nr 3 "Nõuded järelevalvealase finantsteabe aruandluse esitamisele
individuaalsel alusel"2 kohaselt Finantsinspektsioonile esitatava finantsteabe aruannete koosseisu.

Määrus jõustub 27.05.2020 ning uuendatud vormide nimekirja kohaldatakse alates seisuga 30.06.2020
koostatavate finantsteabe aruannete puhul.

Juhend