Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 21. aprillil 2021 järgmised õigusaktid:

  • Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/6371, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute avalikustatava teabega, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 VIII osa II ja III jaotises, ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1423/2013, komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1555, komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/200 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/2295. Määrus jõustub 11. mail 2021 ja seda kohaldatakse alates 28. juunist 2021;
  • Euroopa Komisjoni 17. detsembri 2020. aasta rakendusmääruse (EL) 2021/4512 (milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamiseks seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 680/2014) parandus. Käesoleva määruse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas oleme varasemalt teavitanud Finantsinspektsiooni 24. märtsi 2021 kirjaga nr 4.11-3.1/17763.'

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0637&from=ET

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2021_136_R_0002&from=ET

https://www.fi.ee/sites/default/files/2021-03/Kiri%2024.03.2021%20nr%204.11-3.1%201776.pdf

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.36 MB)