Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 10. juunil 2021 järgmised õigusaktid:

  • Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/9301, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles täpsustatakse kõnealuse määruse artikli 181 lõike 1 punktis b ja artikli 182 lõike 1 punktis b osutatud majanduslanguse laadi, raskusastet ja kestust. Määrus jõustub 30. juunil 2021 ja seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021;
  • Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/9312, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks rohkem kui ühe olulise riskiteguriga tuletistehingute kindlakstegemise meetod artikli 277 lõike 5 kohaldamisel, intressiriski kategooriasse määratud ostu- ja müügioptsioonide järelevalvelise delta arvutamise valem ning meetod, mille alusel tehakse kindlaks, kas tehing on pikk või lühike positsioon peamises riskiteguris või asjaomase riskikategooria kõige olulisemas riskiteguris artikli 279a lõike 3 punktide a ja b kohaldamisel vastaspoole krediidiriski standardmeetodi puhul. Määrus jõustub 30. juunil 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0930&from=ET

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0931&from=ET

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.35 MB)