Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse muudetud suuniste „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2020/02 COVID-19 kriisi tõttu kohaldatud seadusandliku- ja muu kui seadusandliku maksemoratooriumi kohta“ alusel Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi muutmine