Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2022/08 „Suure sissetulekuga isikute andmete kogumise kohta direktiivi 2013/36/EL ja direktiivi (EL) 2019/2034 kohaselt“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina