Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunised „Suunised COVID-19 kriisi tõttu kohaldatud seadusandliku- ja muu kui seadusandliku maksemoratooriumi kohta " (EBA/GL/2020/02)