Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2022/03 Suuniste järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ja meetodikate kohta välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina