Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2022/12 „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2020/14 süsteemse tähtsuse näitajate täpsustamise ja avalikustamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina