Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suuniste „Suunis vastavalt direktiivile 2014/49/EL hoiuste tagamise skeemide stressitestide kohta (suunised hoiuste tagamise skeemide stressitestide kohta) (muudetud) “ (EBA/GL/2021/10) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina