Euroopa Pangandusjärelevalve lõplik eelnõu regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) kohta kindlaksmääratud töötajate tasustamiseks

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avaldas 18. juunil 2020 lõpliku eelnõu regulatiivsete tehniliste standardite kohta.

Eelnõuga täpsustatakse direktiivi 2013/36/EU artikli 94 lõike 1 punkti 1 alapunktis (ii) sätestatud tingimustele vastavate instrumentide liigid ning kvalitatiivsed ja asjakohased kvantitatiivsed kriteeriumid, mille alusel tehakse kindlaks töötajate kategooriad, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili, nagu on osutatud direktiivi artikli 92 lõikes 2.

Kõigi selliste töötajate kategooriate puhul, kelle ametialane tegevus mõjutab direktiivi 2013/36/EU artikli 92 lõike 2 kohaselt oluliselt krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili, määratakse töötajad, kes vastavad vähemalt ühele regulatiivsete tehniliste standardite eelnõus, kui see on vastu võetud, nimetatud kvalitatiivsele või kvantitatiivsele kriteeriumile, kindlaks töötajatena, kes mõjutavad oluliselt krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili. Kindlaks määramine saab toimuda veel direktiivis 2013/36/EU loetletud kriteeriumite ja ka täiendavate asutuse sisekriteeriumite, mis tulenevad selle ärimudelist, põhjal. Määratlemisel piisab juba ühe kriteeriumi esinemisest.

Eelnõu on kättesaadav siit: 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-revised-standards-identify-staff-material-impact-institution%E2%80%99s-risk-profile

Lõplik eelnõu on esitatud Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)