Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste (EBA) „Suunised tasustamistavade, soolise palgalõhe ja heakskiidetud suuremate suhtarvude võrdlusuuringute kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL“ (EBA/GL/2022/06) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina