Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised krediidiasutuse direktiivi 2013/36/EL artikli 8 lõike 5 kohase tegevusloa andmise ühise hindamismetoodika kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina