Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/876 paranduse tunnistamine õigustühiseks

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 27. oktoobril 2021 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2018. aasta määruse
(EL) 2019/876 (millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse
netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski,
kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate
riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning millega muudetakse
määrust (EL) nr 648/2012) parandus1.

Parandusega tunnistatakse õigustühiseks 25. veebruaril 2021 avaldatud määruse parandus, millest oleme
varasemalt teavitanud Finantsinspektsiooni 9. märtsi 2021 kirjaga nr 4.11-3.1/14722.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.380.01.0023.01.EST&toc=OJ%3AL%3A2021%3A380%3ATOC

https://www.fi.ee/sites/default/files/2021-03/Kiri%2009.03.2021%20nr%204.11-3.1%201472.pdf

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)