Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 täiendamine

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 26. aprillil 2022 Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/676, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks konsolideerimise tingimused kõnealuse määruse artikli 18 lõigetes 3– 6 ja lõikes 8 osutatud juhtudel.1

Regulatiivsete tehniliste standarditega:

  1. sätestatakse kriteeriumid, mille põhjal määratakse konsolideeriv üksus juhul, kui konsolideerimisgrupp koosneb direktiivi 2013/34/EL artikli 22 lõike 7 tähenduses seotud ettevõtjatest, see tähendab kui ettevõtjaid juhitakse ühtsetel alustel vastavalt lepingutele või põhikirjadele või ettevõtete haldus-, juhtvõi järelevalveorganite suurem osa koosneb samadest isikutest;
  2. määratletakse tingimused, mille puhul tuleb kasutada proportsionaalset konsolideerimist vastavalt konsolideerimisse kuuluvale ettevõtjale kuuluva osalusega selliste finantsinstitutsioonide ning finantseerimisasutuste kapitalis, mida ta juhib koos ühe või mitme konsolideerimisse mittekuuluva ettevõtjaga, kui kõnealuste ettevõtjate vastutus on piiratud neile kuuluva osalusega kapitalis;
  3. täpsustatakse, millisel juhul muude osaluste või kapitaliseoste puhul kui need, millele on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 18 lõigetes 1 ja 4, lubatakse või nõutakse kapitaliosaluse meetodi kasutamist;
  4. määratletakse, millisel juhul nõutakse täielikku konsolideerimist olukorras, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline mõju ühe või mitme finantsinstitutsiooni või finantseerimisasutuse üle, omamata neis sealjuures osalust või muid kapitaliseoseid;
  5. sätestatakse konsolideerimise tingimused juhul, kui kahte või enamat krediidiasutust, investeerimisühingut või finantseerimisasutust juhib sama juhtkond, ilma et see tuleneks lepingust või nende asutamislepingust või põhikirjast;
  6. selgitatakse, millistel tingimustel nõutakse täielikku või osalist konsolideerimist juhul, kui tütarettevõtja või ettevõtja, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on osalus, ei ole krediidiasutus, investeerimisühing, finantseerimisasutus või abiettevõtja.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0676&from=ET

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.36 MB)