Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Suunised finantseerimisasutuste stressitestide kohta“ välja andmine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Tulenevalt Finantsinspektsiooni seadusest (edaspidi FIS) teostab finantsjärelevalvet Finantsinspektsioon. FIS § 2 lõike 1 kohaselt on riiklik finantsjärelevalve järelevalve riikliku finantsjärelevalve subjektide üle ning inter alia FISis, krediidiasutuste seaduses, /--/ ning nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tegevuse üle. Finantsjärelevalve teostamise eesmärk on FIS § 3 kohaselt finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse ning toimimise efektiivsuse suurendamine, süsteemsete riskide vähendamine ning finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamisele kaasaaitamine, et kaitsta klientide ja investorite huve nende vahendite säilimisel ning seeläbi toetada Eesti rahasüsteemi stabiilsust.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 1 kohaselt esitab Euroopa Pangandusjärelevalve pädevatele asutustele ühtsete, tõhusate ja tulemuslike järelevalvetavade kehtestamiseks Euroopa Finantsjärelevalve raames ning liidu õiguse ühetaolise ja järjepideva kohaldamise tagamiseks pädevatele asutustele või finantseerimisasutustele suuniseid ja soovitusi. Sama artikli lõike 3 kohaselt pädevad asutused ja finantseerimisasutused võtavad mis tahes meetmeid, et kõnealuseid suunised ja soovitusi järgida.

Finantsinspektsioon annab teada, et 26.02.2019 toimunud juhatuse koosolekul otsustati kehtestada Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina EBA 19.07.2018 suunis „Suunised finantseerimisasutuse stressitestide kohta (EBA/GL/2018/04)“.

Nimetatud soovituslik juhend täpsustab seni kehtinud stressitestimisealast juhendit. Uue juhendiga asendatakse Finantsinspektsiooni juhatuse 07.10.2011 aasta otsusega nr 1.1-7/33 kehtestatud soovituslik juhend „Stressitestimine“, mis tunnistati Finantsinspektsiooni juhatuse 26.02.2019 otsusega nr 1.1-7/30 kehtetuks.

Samas juhime tähelepanu asjaolule, et olulistele krediidiasutustele, kes kuuluvad Nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 4 alusel Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla, otsustab juhise rakendamise Euroopa Keskpank.

Finantsinspektsiooni juhatuse otsus ja soovituslik juhend on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel. Suuniste ingliskeelne versioon on kättesaadav Euroopa Pangandusjärelevalve veebilehel.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.26 MB)