Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Suunised kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski juhtimise kohta“ välja andmine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Tulenevalt Finantsinspektsiooni seadusest (edaspidi FIS) teostab finantsjärelevalvet Finantsinspektsioon. FIS § 2 lõike 1 kohaselt on riiklik finantsjärelevalve järelevalve riikliku finantsjärelevalve subjektide üle ning inter alia FISis, krediidiasutuste seaduses, /--/ ning nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tegevuse üle. Finantsjärelevalve teostamise eesmärk on FIS § 3 kohaselt finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse ning toimimise efektiivsuse suurendamine, süsteemsete riskide vähendamine ning finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamisele kaasaaitamine, et kaitsta klientide ja investorite huve nende vahendite säilimisel ning seeläbi toetada Eesti rahasüsteemi stabiilsust.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 1 kohaselt esitab Euroopa Pangandusjärelevalve pädevatele asutustele ühtsete, tõhusate ja tulemuslike järelevalvetavade kehtestamiseks Euroopa Finantsjärelevalve raames ning liidu õiguse ühetaolise ja järjepideva kohaldamise tagamiseks pädevatele asutustele või finantseerimisasutustele suuniseid ja soovitusi. Sama artikli lõike 3 kohaselt pädevad asutused ja finantseerimisasutused võtavad mis tahes meetmeid, et kõnealuseid suunised ja soovitusi järgida.

Finantsinspektsioon annab teada, et Finantsinspektsiooni juhatus andis 26.02.2019 otsusega nr 1.1-7/29 välja Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse soovituse “Suunised kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski juhtimise kohta“ (EBA/GL/2018/02). Nimetatud soovituslik juhend asendab varasemalt kehtinud Finantsinspektsiooni juhatuse 04.12.2015 nr 1.1/164 kehtestatud samateemalise juhendi.

Võrreldes varasema versiooniga on juhendis tehtud rida sisulisi muudatusi. Muuhulgas soovime teie tähelepanu juhtida järgmistele muudatustele:

  1. Juhendisse lisati turuosalistele kohustus arvutada kord kvartalis järelevalveline stressitest seitsme erineva stsenaariumi alusel. Stressitesti tulemustest tuleb teavitada Finantsinspektsiooni vähemalt kord aastas (nt ICAAP aruandega) või koheselt kui stressitesti tulemus ületab juhendis sätestatud piirväärtuse.
  2. Juhendisse on lisatud uus riskikategooria krediidimarginaali risk ning kohustus seda jälgida ja hinnata.
  3. Juhendisse lisati rida täpsustavaid nõudeid intressiriski mõõtmiseks nii järelevalvelise stressitesti kui ka sisemise riskijuhtimise eesmärgil, nagu nt mittetöötavate laenude mõju arvesse võtmine, negatiivsete intressimäärade võimalikkuse arvestamine jms.

Uus soovituslik juhend jõustub alates 30.06.2019 välja arvatud juhendi punktid 18 ja 114, mis jõustuvad SREP kategooria „3“ ja „4“ krediidiasutustele alates 31.12.2019. Muuhulgas tuleb juhendi nõuetega arvestada 2019. aasta kohta koostatavas 2020. aastal Finantsinspektsioonile esitatavas ICAAP aruandes.

Soovituslik juhend on avalikustatud Finantsinspektsiooni kodulehel. Suuniste ingliskeelne versioon on kättesaadav Euroopa Pangandusjärelevalve veebilehel.

Samas juhime tähelepanu asjaolule, et olulistele krediidiasutustele, kes kuuluvad Nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 4 alusel Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla, otsustab juhise rakendamise Euroopa Keskpank.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.33 MB)