Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Järelevalveasutuste ühiskomitee avalikustas 20. mail 2019 komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmise eelnõu, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid krediidiriski puhul krediidikvaliteeti hindavate asutuste antud krediidikvaliteedi hinnangute ja krediidikvaliteedi astmete Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 artikli 136 lõike 1 ja 3 kohase sidumise kohta.

Rakenduslike tehniliste standardite muudatused kajastavad läbiviidud harjutuse tulemusi krediidikvaliteedi astmete määramise adekvaatsuse kohta, mis põhinevad pärast komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 jõustumist kogutud kvantitatiivsel ja kvalitatiivsel teabel.

Lõplik eelnõu on edastatud Euroopa Komisjonile vastuvõtmiseks ja jõustub pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)