Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/453 paranduste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 26. märtsil 2021 Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/4531 (millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamiseks seoses tururiskidega seotud aruandluse erinõuetega) parandus. Määruse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas oleme varasemalt teavitanud Finantsinspektsiooni 18. märtsi 2021 kirjaga nr 4.11-3.1/16842.

Määrus jõustub 5. aprillil 2021 ja seda kohaldatakse alates 5. oktoobrist 2021. Esimene aruandluskuupäev on 30. september 2021.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0453R(01)&from=ET

https://www.fi.ee/sites/default/files/2021-03/Kiri%2018.03.2021%20nr%204.11-3.1%201684.pdf

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)