Konsultatsioon uuendatud rahastamiskavade suuniste kohta

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 5. märtsil 2019 konsultatsiooni uuendatud rahastamiskavade suuniste kohta, millega ühtlustatakse definitsioone ja vorme rahastamiskavade aruandluses.

Rahastamiskavade suuniste uuendused põhinevad EBA poolt läbi viidud analüüsil, kus hinnati pankade poolt
esitatud rahastamiskavade aruandluse täitmist aastatel 2017 ja 2018, samuti esitatud küsimustel, mis tõstatati
läbi EBA küsimuste ja vastuste protsessi (Single Rulebook Q&A).

Suuniste uuendamisega paraneb andmete võrreldavus, lisaks muutub andmete kokkupanemise protsess
lihtsamaks pankade jaoks, mis võimaldab tagada andmete paremat kvaliteeti.

Finantsinspektsioon võttis suunised üle 12. detsembri 2014 otsusega 1.1-7/135. Otsuse kohaselt on rahastamiskavade esitamise künniseks 75% krediidiasutuste koondvarade mahust. Ühtlasi reguleerib
rahastamiskavade esitamist Euroopa Keskpanga otsus 2017/1198, mille kohaselt teabe rahastamiskavade kohta
esitavad kõik olulised krediidiasutused ning vähemolulised juhul, kui need vastavad EBA suunisele. Eestis olulised
krediidiasutused täidavad EBA suunise künnise ja selle tõttu vähem olulised krediidiasutused ei pea
rahastamiskavasid esitama.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 5. maini 2019.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.25 MB)