Konsultatsiooni algatamine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 2. mail 2019 konsultatsiooni regulatiivsete tehniliste standardite (4 standardit) eelnõude kohta seoses vastaspoolte krediidiriski positsioonidega, mida käsitletakse standardmeetodi kohaselt.

Regulatiivsed tehnilised standardid täpsustavad peamisi aspekte vastaspoole krediidiriski positsioonide osas, mida käsitletakse standardmeetodi kohaselt, andes olulise panuse selle ühtsele rakendamisele Euroopa Liidus. Tehnilised standardid on EBA poolt väljatöötatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 eelnõu tekstist lähtudes.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 2. augustini 2019.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)