Konsultatsiooni algatamine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 19. juunil 2019 konsultatsiooni laenu andmise ja jälgimise suuniste kohta.

Suunised täpsustavad sisejuhtimise korda, protseduure ja mehhanisme krediiditoodete väljaandmisel ja jälgimisel kogu nende tsükliaja kooskõlas kapitalinõuete direktiivi (2013/36/EL) artikliga 74 (1). Suuniste kehtima hakkamisel muutub kehtetuks 2015. aasta juunis välja antud EBA suunised „Krediidivõimelisuse hindamine“ (EBA/GL/2015/11).

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehel kuni 30. septembrini 2019.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)