Konsultatsiooni algatamine IRRBB avalikustamist käsitleva ITS-i eelnõu kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 28. mail 2021 konsultatsiooni rakenduslike tehniliste standardite (ITS) eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 637/2021 seoses kauplemisportfelli mittekuuluvate positsioonide intressimäärariskiga (IRRBB) seotud riskipositsioonide kohta teabe avalikustamisega vastavalt kapitalinõuete määruse (CRR) (EL) nr 575/2013 artiklile 448.

CRR artikkel 448 kohustab krediidiasutusi ja investeerimisühinguid avalikustama alates 28. juunist 2021 kvantitatiivse ja kvalitatiivse teabe intressimäärade võimalikest muutustest tulenevate riskide kohta, mis mõjutavad nii omakapitali majanduslikku väärtust, kui ka kapitalinõuete direktiivi (CRD) 2013/36/EL artiklis 84 ja artikli 98 lõikes 5 osutatud kauplemisportfellivälisest tegevusest saadavat netointressitulu.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 30. augustini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 30. juunil 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

EBA plaanib ITS-i eelnõu Euroopa Komisjonile esitada 2021. aasta oktoobris.

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-institutions%E2%80%99-pillar-3-disclosure-interest-rate-risk-exposures

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)