Konsultatsiooni algatamine krediidiriski maandamise suuniste kohta

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 25. veebruaril 2019 konsultatsiooni krediidiriski maandamise suuniste kohta seoses täiustatud sisereitingu meetodiga (A-IRB).

Suuniste eesmärk on krediidiriski maandamise osas ära kaotada olulised meetodite erinevused, mis tulenevad erinevatest järelevalve praktikatest või panga spetsiifilistest valikutest. Suunised täiendavad EBA avaldatud raportit krediidiriski maandamise kohta, mis keskendub standardmeetodile ja sisereitingu põhimeetodile (FIRB).

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 25. maini 2019.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.25 MB)