Konsultatsiooni algatamine omavahel seotud klientide rühma identifitseerimise regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 8. juunil 2022 avaliku konsultatsiooni omavahel seotud klientide
rühma identifitseerimise regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta.

Eelnõuga täpsustatakse, millistel asjaoludel on kapitalinõuete määruse nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 39
esitatud tingimused täidetud.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1.  Kommentaare saab esitada läbi EBA
kodulehe kuni 8. septembrini 2022.

 

https://www.eba.europa.eu/calendar/consultation-draft-rts-identification-group-connected-clients-gcc

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)