Konsultatsiooni algatamine omavahendeid ja kõlblikke kohustusi käsitlevate regulatiivsete tehniliste standardite muudetud eelnõu kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 29. mail 2020 konsultatsiooni omavahendeid ja kõlblikke kohustusi käsitlevate regulatiivsete tehniliste standardite muudetud eelnõu kohta, mis hõlmab kõlblike kohustuste mitmeid aspekte kui ka muudatusi omavahendite raamistikus seoses muudetud kapitalinõuete määrusega (CRR), mis kehtestab kõlblike kohustuste jaoks uued kriteeriumid ja nõuded. RTS-i eelnõuga viiakse olemasolevad sätted vastavusse muudetud kapitalinõuete määruses omavahendite valdkonnas tehtud muudatustega ning täpsustatakse hiljuti kehtestatud omavahendite režiimist tuletatud kõlblike kohustuste instrumentide kriteeriumid. Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1.

Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 31.augustini 2020.

 

https://eba.europa.eu/calendar/consultation-paper-revised-regulatory-technical-standards-own-funds-and-eligible

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)