Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta seoses kaudsete riskipositsioonide kindlaksmääramisega

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 23. juulil 2020 konsultatsiooni regulatiivsete tehniliste standardite
eelnõu kohta, milles täpsustatakse kapitalinõuete määruse (CRR) artikli 390 lõikes 5 sätestatud nõuete arvestust
riskide kontsentreerumise kontekstis.

CRR artikli 390 lõike 5 kohaselt nõutakse, et krediidiasutused ja investeerimisühingud lisaksid kliendi suhtes
võetud koguriskipositsioonile riskipositsioonid, mis tulenevad CRR II lisas loetletud tuletislepingutest ja
krediidituletisinstrumendi lepingutest, mis ei ole sõlmitud otse selle kliendiga, kuid mille alusvaraks oleva võlavõi
omakapitali instrumendi on emiteerinud asjaomane klient.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel 1. Kommentaare saab esitada läbi
EBA kodulehe kuni 23. oktoobrini 2020. Lisaks juhime tähelepanu, et 6. oktoobril 2020 toimub avalik arutelu,
millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

 

https://eba.europa.eu/eba-consults-technical-standards-specifying-determination-indirect-exposures-arising-credit

 

 

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)