Konsultatsiooni algatamine usaldusväärse tasustamispoliitika suuniste muutmise kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 29.10.2020 konsultatsiooni suuniste muutmise kohta, milles direktiivi 2013/36/EL (CRD IV) art 74 ja 95 alusel täpsustatakse ja ühtlustatakse usaldusväärset tasustamispoliitikat vastavalt muudatustele direktiivis 2019/878/EL (CRD V) ning sooneutraalsuse põhimõtet kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga (ELTL). EBA on varasemalt välja andnud sellekohased suunised[1] EBA/GL/2015/22, mille Finantsinspektsioon on juhatuse 08.08.2016 otsusega nr 4.1-1/119 kehtestanud Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina[2].

CRD V ja ELTL art 157 tähenduses peavad tasustamispoliitikad olema sooneutraalsed ning tunnustama töötajate võrdset tasustamist võrdse töö eest või võrdses väärtuses. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad rakendama sooneutraalset tasustamispoliitikat kõigi töötajate suhtes ning nõudeid muutuvtasudele selliste kindlaksmääratud töötajate suhtes, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt krediidiasutuste ja investeerimisühingute riskiprofiili. Suunistes määratletakse nõuete kohaldamine konsolideeritud ja allkonsolideeritud tasandil, ent investeerimisühingutega seotud CRD V muudatuste ulatus ja tasustamispoliitika erinõuded kehtestatakse 26.06.2021 suunistes eraldiseisvalt.

Konsultatsiooni dokumentatsioon on leitav EBA kodulehel[3], mille vahendusel saab esitada kommentaare kuni 29.01.2021. Juhime tähelepanu, et 13.01.2021 toimub avalik arutelu[4], millele registreerimise tähtaeg on 06.01.2021.

 


[1] Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 74 lõikega 3 ja artikli 75 lõikega 2 ning avalikustamise  kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 450

[2] https://www.fi.ee/et/juhendid/banking-and-credit/suunised-krediidiasutuste-ja-investeerimisuhingute-usaldusvaarse-tasustamispoliitika-kohta

[3] https://eba.europa.eu/eba-launches-consultation-revised-guidelines-sound-remuneration-policies

[4] https://eba.europa.eu/meeting-registration/public-meetings/2021/public-hearing-gls-sound-remuneration-policies-under-crd

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)