Konsultatsiooni algatamine viivislaenude andmevormide rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 16. mail 2022 avaliku konsultatsiooni viivislaenude andmevormide
rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta.

Eelnõus täpsustatakse vorme, mida krediidiasutused kasutavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)
2021/2167 artikli 15 lõikes 1 osutatud teabe esitamiseks, et anda krediidiostjatele analüüsimiseks, finantsalase
hoolsuskohustuse täitmiseks ja viivises olevas krediidilepingus sätestatud krediidiandja õiguste või viivises oleva
krediidilepingu hindamiseks üksikasjalikku teavet oma pangaportfellis olevate krediidiriski positsioonide kohta.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1. Kommentaare saab esitada läbi EBA
kodulehe kuni 31. augustini 2022.

 

https://www.eba.europa.eu/calendar/consultation-implementing-technical-standards-npl-transaction-data-templates

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)