Konsultatsioonide algatamine kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski osas

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 2. detsembril 2021 järgmised konsultatsioonid:

  • konsultatsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL artikli 84 lõike 6 alusel välja antud suuniste eelnõu üle, millega täpsustatakse kauplemisportfellivälisest tegevusest tulenevate intressimäärade võimalikest muutustest tulenevate riskide tuvastamise, hindamise, juhtimise ja maandamise ning intressimäärade hindamise ja jälgimise aspektid. Suunisega asendatakse 2018. aastal avaldatud „Guidelines on technical aspects of the management of interest rate risk arising from nontrading activities under the supervisory review process“ suunis;
  • konsultatsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL artikli 84 lõike 5 alusel välja antud regulatiivsete tehniliste standardite (RTS-i) eelnõu üle, millega täpsustatakse IRRBB standardmeetodit, mida krediidiasutused võivad käesoleva direktiivi artikli 84 lõikes 1 osutatud riskide hindamiseks kasutada sealhulgas lihtsustatud standardmeetodit kapitalinõuete määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 145 määratletud väikeste ja mittekeerukate krediidiasutuste jaoks, mis on vähemalt sama konservatiivne nagu standardmeetod;
  • konsultatsioon IRRBB järelevalveliste kõrvalekallete teste käsitleva regulatiivsete tehniliste standardite (RTS-i) eelnõu üle, mis täpsustab järelevalvealaseid šokistsenaariume ja kriteeriume, et hinnata, kas puhas intressitulu või omavahendite majanduslik väärtus on oluliselt langenud, mis võiks vallandada järelevalvemeetmed vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL artikli 98 lõikele 5a.

Konsultatsioone puudutavad dokumentatsioonid on kättesaadavad EBA kodulehel1 ja kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 4. aprillini 2022. Lisaks juhime tähelepanu, et 3. märtsil 2022 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-interest-rate-risk-arising-non-trading-book-activities

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.40 MB)