Konsultatsioonide algatamine komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/451 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 183/2014 muutmiseks

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 23. ja 24. juunil 2021 järgmised konsultatsioonid:

  • Konsultatsioon rakenduslike tehniliste standardite (ITS) eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Komisjoni rakendusmäärust (EL) 2021/451 COREPi väärtpaberistamise, varade koormamise ja G-SII aruandluse osas. EBA plaanib ITS-i eelnõu esitada Euroopa Komisjonile 2021. aasta neljandas kvartalis või 2022. aasta I kvartalis. Muudetud nõudeid kavatsetakse kohaldada alates 31. detsember 2022 aruandlusperioodist. Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1. Konsultatsioonile saab kommentaare esitada läbi EBA kodulehe kuni 23. septembrini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 9. juuli 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.
  • Konsultatsioon regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 183/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, et täpsustada üldiste ja spetsiifiliste krediidiriskiga korrigeerimiste arvutamist. Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel2. Konsultatsioonile saab kommentaare esitada läbi EBA kodulehe kuni 24. septembrini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 13. juuli 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik
    samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

https://www.eba.europa.eu/eba-launches-consultation-amendments-reporting-securitisation-asset-encumbrance-and-g-siis

https://www.eba.europa.eu/calendar/consultation-amendments-rts-credit-risk-adjustments-context-calculation-risk-weight

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.36 MB)