Konsultatsioonide algatamine ootamatult makseviivitusse sattumise brutosummade arvutamist ja jääkriskide omavahendite nõudeid käsitlevate regulatiivsete tehniliste standardite eelnõude kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 12. märtsil 2021 kaks konsultatsiooni järgmiste regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) eelnõude kohta:

  • Konsultatsioon ootamatult makseviivitusse sattumise brutosummade arvutamist käsitleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta vastavalt kapitalinõuete määruse (EL) nr 575/2013 (CRR) artikli 325w lõikele 8. Selles RTSi eelnõus täpsustatakse, kuidas krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad arvutama eri liiki instrumentide ootamatult makseviivitusse sattumise summad vastavalt artiklile 325w;
  • Konsultatsioon jääkriskide omavahendite nõudeid käsitleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta vastavalt kapitalinõuete määruse (EL) nr 575/2013 (CRR) artikli 325u lõikele 5. Selles RTSi eelnõus täpsustatakse, mis on eksootiline alusvara ja millised instrumendid on jääkriskidega instrumendid artikli 325u lõike 2 kohaldamisel. Konsultatsioone puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1.

Mõlemale konsultatsioonile saab kommentaare esitada läbi EBA kodulehe kuni 12. juunini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 29. aprillil 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-technical-elements-implementation-alternative-standardised-approach-market-riskpart

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.35 MB)