Krediidiasutuste ja investeerimisühingute uue aruandluse standardi (rakendusmäärus (EL) 2021/451) avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ja rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 kehtetuks tunnistamine

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 19. märtsil 2021 Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/4511, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamiseks seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 680/2014.

Määruses sätestatakse ühtsed aruandemallid ja -vormid, juhised ja metoodika nende vormide kasutamiseks, aruandluse sagedus ja kuupäevad, määratlused ning IT-lahendused krediidiasutuste ja investeerimisühingute poolt pädevatele asutustele aruannete esitamiseks vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 415 lõigetele 3 ja 3a ning kõnealuse määruse artikli 430 lõigetele 1–4 ja lõigetele 7 ja 9.

Rakendusmäärus (EL) nr 680/2014 tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse avaldatud määrusega.

Määrus jõustus 20. märtsil 2021 ja seda kohaldatakse alates 28. juunist 2021.

Määruse artiklite 9 ja 10 kohaldamine lõpetatakse 26. juunil 2026. Käesolevad artiklid käsitlevad investeerimisühingute omavahendite ja omavahendite nõuete kohta teabe esitamist nii individuaalsel kui ka konsolideeritud alusel investeerimisühingute ja konsolideerimisgruppide puhul, kelle suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikleid 95 ja 96.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0451&from=ET

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)