Lõplik aruanne aruandluse integreeritud aruandlussüsteemi (IRS) teostatavusuuringu kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 16. detsembril 2021 lõpliku1 aruande kapitalinõuete määruse
(CRR) artikli 430c kohaselt koostatud integreeritud aruandlussüsteemi teostatavusuuringu kohta. Dokumendis
kirjeldatakse integreeritud aruandlussüsteemi peamiste koostisosade võimalikke valikuid.

Põhivaldkonnad, millele keskendutakse on:

  • ühine andmesõnastik kui integreeritud aruandlussüsteemi põhielement;
  • järelevalveliste, kriisilahenduse ja keskpanga statistiliste andmete kogumiseks keskse andmekogumispunkti erinevad alternatiivid;
  • integreeritud aruandlussüsteemi juhtimine ühise aruandluskomitee (JRC) kaudu.

Läbiviidud uuring on osa Euroopa Komisjoni laiemast strateegiast, mille eesmärk on parandada ja ajakohastada
Euroopa Liidu järelevalvealast aruandlust, minimeerides samal ajal kõigi osapoolte koondaruandluskoormust.

Dokumendi osas algatatud konsultatsioonist oleme varasemalt teavitanud Finantsinspektsiooni 17. märtsi 2021
kirjaga nr 4.11-3.1/16572.

https://www.eba.europa.eu/eba%E2%80%99s-feasibility-study-integrated-reporting-system-provides-long-term-vision-increasing

https://www.fi.ee/sites/default/files/2021-03/Kiri%2017.03.2021%20nr%204.11-3.1%201657.pdf

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)