Lõplik eelnõu rakendusmääruse (EU) 2021/451 muutmise kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 20. detsembril 2021 lõpliku1 rakenduslike tehniliste standardite (ITS) eelnõu, mis käsitleb järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EU) 2021/451) muutmist COREP-i, varade koormamise, likviidsuse täiendavate seireparameetrite (ALMM) ja globaalsete süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide (G-SII) osas. ITS-i rakendatakse esimest korda aruandlusperioodi 31. detsember 2022 kohta ning see on osa aruandlusraamistikust 3.2, mille tehniline pakett avaldatakse 2022. aasta esimeses kvartalis.

Eelnõude osas algatatud konsultatsioonidest oleme varasemalt teavitanud Finantsinspektsiooni 29. aprilli 2021 kirjaga nr 4.11-3.1/27572 ja 28. juuni 2021 kirjaga nr 4.11-3.1/39513.

Lõplik eelnõu esitatakse Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-introduces-enhanced-proportionality-supervisory-reporting

https://www.fi.ee/sites/default/files/2021-04/Kiri%2029.04.2021%20nr%204.11-3.1%202757.pdf

https://www.fi.ee/sites/default/files/2021-06/Kiri%2028.06.2021%20nr%204.11-3.1%203951.pdf

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)