Lõplik ITS-i eelnõu, mis käsitleb IRRBB avalikustamist

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 10. novembril 2021 lõpliku eelnõu1 rakenduslike tehniliste standardite (ITS) kohta, millega muudetakse Euroopa Komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 637/2021 seoses kauplemisportfelli mittekuuluvate positsioonide intressimäärariskiga (IRRBB) seotud riskipositsioonide kohta teabe avalikustamisega vastavalt kapitalinõuete määruse (CRR) (EL) nr 575/2013 artiklile 448.

CRR artikkel 448 kohustab krediidiasutusi avalikustama alates 28. juunist 2021 kvantitatiivse ja kvalitatiivse teabe intressimäärade võimalikest muutustest tulenevate riskide kohta, mis mõjutavad nii omakapitali majanduslikku väärtust, kui ka kapitalinõuete direktiivi (CRD) 2013/36/EL artiklis 84 ja artikli 98 lõikes 5 osutatud kauplemisportfellivälisest tegevusest saadavat netointressitulu.

Eelnõu osas algatatud konsultatsioonist oleme varasemalt teavitanud Finantsinspektsiooni 31. mai 2021 kirjaga nr 4.11-3.1/34282.

Lõplik eelnõu esitatakse Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-issues-requirements-institutions%E2%80%99-pillar-3-disclosure-interest-rate-risk-exposures

https://www.fi.ee/sites/default/files/2021-05/Kiri%2031.05.2021%20nr%204.11-3.1%203428.pdf

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)